06 43 01 86 52 info@gecotuin.nl

Algemene Voorwaarden GECO Hoveniers

11 februari 2021

 

 1. GECO Hoveniers is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Naaldwijk, kantoorhoudende aan de Gildestraat 105, 2671 BV Naaldwijk, KvK-nummer 78423902. GECO Hoveniers heeft het doel het uitoefenen van een hoveniersbedrijf. GECO Hoveniers is de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden.
 2. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle opdrachten, offertes en overeenkomsten van de opdrachtgever aan GECO Hoveniers en op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. De toepasselijkheid van enige Algemene Voorwaarden of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle offertes van GECO Hoveniers zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte is standaard 14 dagen geldig en vervalt indien de producten waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, tussentijdse prijswijzigingen ten gevolge van toeslagen, schaarste, overheid en milieuheffingen kunnen leiden tot tussentijdse aanpassingen van de offerteprijs. GECO Hoveniers kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. De overeenkomsten tussen GECO Hoveniers en de consument wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 5. Indien enig beding, deel uitmakend van deze Algemene Voorwaarden of van de opdrachtbevestiging, nietig zou zijn of wordt vernietigd, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand.
 6. Uitsluitend GECO Hoveniers geldt tegenover de opdrachtgever als opdrachtnemer. De artikelen 7:404 (dat een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 7:407, lid 2 (dat hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor het geval waarin aan twee of meer personen een opdracht wordt gegeven) van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
 7. GECO Hoveniers voert de opdracht uit naar beste kunnen. GECO Hoveniers bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerker(s). GECO Hoveniers heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een aan te wijzen derde.
 8. De verantwoordelijke directie handelt bij de uitoefening van zijn professionele werkzaamheden uitsluitend voor rekening en risico van GECO Hoveniers.
 9. GECO Hoveniers kan haar Algemene Voorwaarden wijzigen en zal de opdrachtgever daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Indien de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen na ontvangst van een dergelijke mededeling protesteert, worden de gewijzigde Algemene Voorwaarden geacht van toepassing te zijn op de lopende opdrachten en toekomstige opdrachten.
 10. Deze Algemene Voorwaarden gelden onverminderd ten behoeve van natuurlijke en rechtspersonen die direct of indirect aan GECO Hoveniers verbonden zijn en/of op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege GECO Hoveniers zijn betrokken en in verband daarmee op enige wijze aansprakelijk zijn of kunnen zijn. Al hetgeen in deze Algemene Voorwaarden en in de overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing worden verklaard ten behoeve van GECO Hoveniers, geldt als een jegens hen onherroepelijk en om niet gemaakt derdenbeding in de zin van art. 6:253 BW.
 11. In het geval GECO Hoveniers persoonsgegevens verwerkt, al dan niet in verband met de uitvoering van een opdracht, vindt deze verwerking plaats in overeenstemming met de privacyverklaring van GECO Hoveniers.
 12. Indien GECO Hoveniers derden bij een opdracht inschakelt, is GECO Hoveniers ten opzichte van de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige fout van deze derde.
 13. Iedere aansprakelijkheid van GECO Hoveniers, voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van de opdracht, is uitsluitend beperkt tot het bedrag voor directe schade.
 14. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i) de redelijke kosten ter vaststelling van
  de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; ii) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van GECO Hoveniers aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan GECO Hoveniers toegerekend kunnen worden; iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de consument aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 15. GECO Hoveniers is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of ander- soortige stagnatie.
 16. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart zes maanden na de dag waarop de opdrachtgever met eventuele schade bekend is geworden en vervalt uiterlijk na één jaar na afronding van de opdracht.
 17. De door GECO Hoveniers geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij mij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De genoemde garantie geldt voor een periode van aflevering en verwerking van het product. Verwerkte producten vallen niet onder de garantie, tenzij de producten door een derde zijn geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantietermijn die de producent stelt. Eventuele gebreken dienen binnen twee maanden na oplevering van de opdracht schriftelijk gemeld te worden aan GECO Hoveniers.
 18. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan. De aanspraak op garantie komt ook te vervallen indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van weersomstandigheden, zoals extreme regenval of uitzonderlijke hoge- en of lage temperaturen).
 19. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het aan GECO Hoveniers verschuldigde factuurbedrag vastgesteld aan de hand van de aan de opdracht bestede uren en gemaakte kosten aan opdrachtgever in rekening gebracht. GECO Hoveniers heeft het recht om een voorschot te vragen aan opdrachtgever. Eventuele kosten van ingeschakelde derden worden door GECO Hoveniers aan opdrachtgever in rekening gebracht.
 20. Alle door GECO Hoveniers in rekening te brengen bedragen worden verhoogd met de toepasselijke btw en andere verplichte belastingen, toeslagen en vergelijkbare verhogingen.
 21. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde bedrag. Bij gebreke van tijdige betaling is GECO Hoveniers zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen. GECO Hoveniers mag te allen tijde een onmiddellijk te betalen voorschot vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden en haar werkzaamheden opschorten of beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet.
 22. Indien de partijen de verplichtingen uit de overeenkomst, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen. In geval deze situatie zich voordoet hebben partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder enige recht op schadevergoeding.
 23. De verhouding tussen een opdrachtgever en GECO Hoveniers wordt beheerst door het Nederlandse recht.
 24. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin GECO Hoveniers gevestigd is.